ورود مدیر
نام سازمان:
آدرس:
پست الکترونیک:
تلفن: موبایل:
فکس: کد پستی:
نام نماينده مشتري جهت دريافت پاسخ:
تلفن نماینده: موبایل نماینده:
شرح مشكل رخ داده:
تاريخ وقوع:
شرح محصول:
مشخصات فني مندرج روي محصول: شماره قرارداد:
درخواست شاكي:
در صورت قبول موارد, سطرهاي زير تكميل مي شود.
آیا این مشکل قبلا هم پیش آمده است؟
موضوع شکایت:
محصول / خدمت تحويل نشده است
محصول / خدمت كامل تحويل نشده
تاخير در تحويل محصول / خدمت
محصول معيوب
خدمت ضعيف
مدارك ناقص
تاخير در ارسال مدارك
نحوه برخورد كاركنان
ساير موارد: